Kjennskapen til SNL øker

Opinion AS har utført kjennskapsundersøkelser for SNL i flere år. Årets undersøkelse ble utført i februar, og det er virkelig gode resultater!

Noen høydepunkter:

 • 56 % av befolkningen kjenner til SNL som en digital tjeneste (til sammenligning er kjennskapen til NRK.no 83 %).
 • 95 % av de yngste kjenner til SNL (!)
 • 91 % av dem som kjenner til SNL har stor eller svært stor tillit til leksikonet
 • 59 % av de yngste (15–18 år) sier de bruker snl.no minst én gang i måneden.
 • 89 % av dem som kjenner til SNL vet at innholdet er skrevet av fagfolk.

Disse undersøkelsene er alltid veldig spennende. SNL har hatt svært høy kjennskap blant de yngste i mange år, og vårt høyeste ønske er at flere av de eldre også skal kjenne til SNL som en digital tjeneste, og ikke bare forbinde oss med gamle papirleksikon.

Kildekritikk og holdninger

Kjennskap til SNL

Bruksfrekvens

SNL og Wikpedia

Bruk av SNL

Om utvalget

«Eg las på internett at …»

Utsegna «eg las på internett at …» har vore vanleg i mange år, kanskje særleg blant dei over 40 år. Dei yngste blir så drilla i kjeldekritikk på skulen at dei sjeldan berre les eitt eller anna på internett utan å sjekke opphavet.

I 2024 kjem dette truleg til å endre seg: Vi kjem alle til å lese tekstar på nett med uklårt opphav. I 2023 vart språkmodellane tekne i bruk, og kunstig intelligens utfordrar no alle som arbeider med tekst og kunnskap. Faktagrunnlaget og kjeldene er tvilsame, og så å seie alle dei store språkmodellane er baserte på innhald som er stole frå oppslagsverk, bøker og nettkjelder.

Google har rulla ut ein ny versjon av søkjemotoren sin til 120 land. Her er søkje-resultata dytta langt ned, til fordel for ein maskingenerert «leksikonartikkel» på toppen. Dette er ei vidare-utvikling av det vi har sett dei siste åra, der Google forsøkjer å gje brukarane sine svaret på det dei ser etter med éin gong, utan at dei må gå til dei faktiske kjeldene. Den såkalla knowledge panel («faktaboksen» til høgre i søkjeresultata) inneheld data som er teke frå ei rekkje kjelder. Ved å gje brukarane desse opplysningane, slepp Google å sende brukarane vidare til andre kjelder, og kan halde trafikken og annonsekronene for seg sjølv. Konsekvensen for oppslagsverk som SNL er at vi går glipp av lesarar. I 2023 mista vi truleg 30 millionar sidevisningar på grunn av dette.

Endringane til Google vil ha langt meir dramatiske konsekvensar, ikkje berre for SNL, men for alle som publiserer eller les sakprosa. Fleire milliardar brukarar over heile verda vil få opp maskingenererte «leksikonartiklar» i staden for dei vanlege søkje-resultata. «Leksikonartiklane» er ikkje forfatta av menneske, men av språk-modellen Bard. Kjeldegrunnlaget er innhald som Google har stole frå fleire millionar ulike nettkjelder. Sjølv om kjeldetilfanget er stort, har språkmodellen store -utfordringar: Tekstane som blir presenterte, er ei blanding av gode faktaopplysningar, «hallusinasjonar», falske fakta og konspirasjonsteoriar. Desse maskingenererte tekstane er dårleg merkte; det er knapt mogleg for ein vanleg person å forstå at tekstane er forfatta av ei maskin og ikkje eit menneske.

Diverre heng reguleringa av språkmodellane etter. I 2024 håpar vi at politikarar over heile verda tek grep og innfører redaktøransvar for maskin-genererte tekstar. Om ikkje, kjem vi til å møte eit heilt anna internett i framtida: eit internett der så å seie alt innhaldet er maskingenerert, med tvilsame fakta og kjelder. Konsekvensane vil vere skremmande.

Erik Bolstad og Knut Olav Åmås

Teksten er henta frå SNLs årsmelding for 2023.

Gamle reklameplakatar for leksikon

Store norske leksikon har flytta, og i det nye kontorlokalet hadde vi lyst til å ha litt leksikonhistorie på veggane. Mange av dei gamle reklameplakatane for leksikon er verkeleg vakre. Nedanfor finn du ni av dei beste plakatane vi har klart å finne til no.

Plakatsamlinga i Nasjonalbiblioteket har mellom anna gamle reklameplakatar for leksikon, og mykje meir.

Opphavsrettane til plakatane er uklåre, så vi ber om at bileta ikkje blir kopierte.

Nynorskleksikonet SNL

SNL har no nådd tre viktige milepælar i satsinga på meir nynorsk i leksikonet: Det er no over 20 000 artiklar på nynorsk, det er meir enn 100 nynorskartiklar i kvar einaste hovudkategori, og i tekstmengd er no SNL eit større nynorskleksikon enn det Allkunne var.

Allkunne var eit nettleksikon som vart gjeve ut av Nynorsk kultursentrum. I 2020 tok Nynorsk kultursentrum kontakt for å få til eit samarbeid der SNL tok over delar av innhaldet frå Allkunne. Ambisjonen var å få fleire til å lese det gode innhaldet frå Allkunne, og at fleire skulle lese nynorsk. I 2021 og 2022 vart mange artiklar frå Allkunne overført til SNL.

SNL er blitt større enn Allkunne!

Det var 25 000 artiklar i Allkunne, så i tal artiklar er det framleis færre nynorskartiklar i SNL enn det det var i Allkunne. Men vi er på god veg: på 3,5 år har vi fått 18 000 fleire nynorskartiklar i leksikonet.

Men i tekstmengd er det no faktisk meir nynorsk i SNL enn det det var i Allkunne. Mange av artiklane i Allkunne var svært korte. I sum var artiklane i Allkunne på 23 938 719 teikn. Ved årsskiftet var nynorskartiklane i SNL på til saman 25 811 020 teikn. Det er no altså 7 prosent meir nynorsk i SNL enn det var i Allkunne.

6,2 millionar lesingar av nynorskartiklar i 2023

Lesing av nynorskartiklar i SNL

Målet for samarbeidet med Nynorsk kultursentrum er å få fleire til å lese nynorsk, og det har vi fått til: I 2023 vart nynorskartiklane lesne 6,2 millionar gongar, og den gode veksten frå tidlegare år held fram.

Mest lesne nynorskartiklar

 1. stjerneteikn
 2. hinduisme
 3. Land i Europa
 4. svartedauden
 5. Ivar Aasen
 6. norsk språkhistorie
 7. Jon Fosse
 8. Odvar Nordli
 9. energi
 10. Jesus
 11. norrønt
 12. nynorsk
 13. dialekter i Noreg
 14. hjernen
 15. Immanuel Kant
 16. Fadervår
 17. Nelson Mandela
 18. ikkje-binær
 19. elveblest
 20. bunadskategoriar
 21. protestantisme
 22. tungtvannsaksjonene
 23. Wall Street-krakket i 1929
 24. dampmaskin
 25. pride
 26. SWOT-analyse
 27. femfaktormodellen
 28. gresk alfabet
 29. karbon
 30. vann
 31. Sápmi
 32. urnordisk
 33. norsk alfabet
 34. Hellas
 35. Trygve Bratteli
 36. molekyl
 37. dialekt
 38. næringskjede
 39. Allkunne
 40. kjemisk reaksjon
 41. Grunnlova
 42. hamstrings
 43. hydrogen
 44. norsk julemat
 45. Einar Førde
 46. mellomnorsk
 47. Kina
 48. furu
 49. samnorsk
 50. anafylaktisk sjokk

Lesetips: Dei beste artiklane på nynorsk i SNL

Advarsel til dem som får e-poster fra Copytrack

Copytrack er et tysk selskap som hevder å representere opphavsrettshavere, særlig fotografer. De utgir seg for å kontakte selskaper som har brukt bilder uten avtale med opphavsrettshaver. Vi vil ikke nøle med å kalle Copytrack et utpressingsselskap, som utnytter folks manglende kjennskap til opphavsrett til å presse tusenvis av kroner ut av dem.

Copytrack har kontaktet SNL rundt 10 ganger de siste få årene, og kommer med alle slags trusler. De truer med bøter og rettssaker. Men de lover også at alt blir i orden hvis man bare betaler en ganske høy bot og kompensasjon. Vi har undersøkt hvert tilfelle de har rapportert, og alle har vist seg å være bare tull.

La oss ta deres siste krav som eksempel: De hevder at vi har «stjålet» et fotografi av Fidel Castro og Mexicos president Enrique Peña Nieto i 2014. Bildet blir brukt i artikkelen om Fidel Castro. Problemet er at Mexicos presidentkontor publiserte bildet i 2014, med en lisens som sa hvem som helst kan bruke bildet så lenge man oppgir opphavspersonen. Det har SNL gjort, og det er ingenting galt eller uvanlig å motta bilder på denne måten. Dersom Mexicos presidentkontor har sagt at hvem som helst kan bruke bildet er det virkelig ikke SNLs ansvar å betale en fotograf som hadde en dårlig avtale med Mexicos presidentkontor.

Vi er helt sikre på at Copytrack sender ut andre slike falske krav til andre norske selskaper. Vårt råd er: Ikke betal dem. Dersom Copytrack sender dere til inkasso, send et rolig brev til inkassoselskapet og forklar at Copytrack er et selskap som lever av å sende ut falske brudd på opphavsrett. Skriv gjerne en kommentar under denne bloggposten med eksempler på falske krav dere har mottatt.

Et tips: Det virker som om Copytrack går etter bilder som har vært publisert på Flickr eller Wikimedia Commons. Dersom et bilde har blitt publisert her med feil lisens, er ikke det ditt problem, det er personen som la ut bildet under gal lisens.

Rekordlesing av SNL i 2023

Det er verkeleg inspirerande å sjå på lesartala for snl.no i 2023. Artiklane i leksikonet vart lesne 114 millionar gongar i løpet av året, noko som er ny rekord. Vi har heller aldri hatt fleire fagansvarlege (1183) eller fleire forfattarar (5270).

Unike brukarar i månaden gjekk ned med 2 %. Dette har nok fyrst og fremst med at iOS-telefonar ikkje lar seg måle like godt som tidlegare. Talet økter (besøk) auka 8 % og tal lesne artiklar (sidevisningar) med 7 %.

Vi oppdaterte 41 639 artiklar i løpet av 2023. I snitt er dette 114 oppdaterte artiklar per dag, som vi er svært nøgde med. Dette er likevel berre halvparten av 2020, då det store prosjektet var å gå gjennom alle artiklane i heile leksikonet. I 2020 oppdaterte vi 82 000 artiklar, det hadde vi aldri klart utan at det var pandemi og nedstenging – la det aldri skje igjen 🙂

Mest lesne artiklar per månad

Dei mest lesne artiklane per månad er som vanleg dominert av skuleelevar og nyheiter. På kategorinivå ser vi eit heilt anna bilete: Her er medisin absolutt mest lese, med historie og samfunnsstoff på dei neste plassane.

Stjerneteikn er vi eigentleg veldig usikre på kvifor er så mykje lese. Artikkelen segla opp på toppen av mest lese-lista i fjor, utan nokon eigentleg grunn. Det same gjeld narssistisk personlegheitsforstyrring, som vart mykje lese på slutten av Donald Trumps presidentperiode, og så berre blitt liggjande på mest lese-lista etter det.

Ricin vart mykje lese i juni fordi politiet arresterte ein ungdom i Oslo som lagde ricin i ei vanleg leilegheit.

«Makta» førte til dobling i lesing av politikk-artiklar

TV-serien Makta har hatt verkeleg uventa stor verknad på lesinga av ein del innhald i SNL. Artiklane i kategorien «Norsk politikk og offentlig forvaltning» har for eksempel gått frå å bli lese 461 000 gongar i 2022 til over millionen i 2023.

Topp 5 i «Norsk politikk og offentlig forvaltning» i 2023:

 1. Reiulf Steen
 2. Odvar Nordli
 3. Gro Harlem Brundtland
 4. Arbeiderpartiet
 5. kommunestyre- og fylkestingsvalg

Seksdobling i lesing av artiklar om Israel og Palestina

Når det er krig og konflikt er det mange som treng bakgrunnsinformasjon for å forstå kva som skjer. Artiklane om Israel og Palestina er alltid mykje lesne, men i 2023 auka lesinga verkeleg dramatisk. Desse artiklane vart lesne 600 000 gongar, i hovudsak frå oktober til november.

Topp 10 mest lesne artiklar om Israel og Palestina:

 1. Hamas
 2. Palestina
 3. Israels historie
 4. Palestinas historie
 5. Israel
 6. Opprettelsen av staten Israel
 7. Vestbredden
 8. Gaza
 9. Palestinakrigen
 10. Jerusalem

Vi er òg svært nøgde med å ha fått omsett Hamas» prinsipprogram til norsk. Det har ikkje vore tilgjengeleg på norsk tidlegare. Prinsipprogrammet seier mykje om kva som er dei politiske ambisjonane til organisasjonen.

100 mest lesne artiklar i 2023

 1. stjerneteikn
 2. første verdenskrig
 3. narsissistisk personlighetsforstyrrelse
 4. islam
 5. andre verdenskrig
 6. Den franske revolusjon
 7. buddhisme
 8. jødedom
 9. hinduisme
 10. den kalde krigen
 11. kristendom
 12. samer
 13. den industrielle revolusjon
 14. Vietnamkrigen
 15. opplysningstiden
 16. Beauforts vindskala
 17. Adolf Hitler
 18. Holocaust
 19. periodesystemet
 20. De ti bud
 21. Land i Europa
 22. nazisme
 23. fascisme
 24. svartedauden
 25. Norge under andre verdenskrig
 26. velferdsstat
 27. bukspyttkjertelen
 28. Alta-saken
 29. kommunisme
 30. fotosyntese
 31. Norge
 32. Hamas
 33. Reiulf Steen
 34. demokrati
 35. maktfordelingsprinsippet
 36. ricin
 37. middelalderen
 38. samenes historie
 39. realisme (litteratur)
 40. Ivar Aasen
 41. Romerriket
 42. Henrik Ibsen
 43. kvener
 44. vikingtiden
 45. drivhuseffekten
 46. fornorskingspolitikk
 47. perlemorskyer
 48. planeter
 49. modernisme (litteratur)
 50. renessansen
 51. Versailles-traktaten
 52. etikk
 53. norsk språkhistorie
 54. parlamentarisme
 55. Jehovas vitner
 56. Den russiske revolusjon
 57. nervesystemet
 58. den ortodokse kirke
 59. norrøn mytologi
 60. sosialisme
 61. revmatiske sykdommer
 62. Koreakrigen
 63. Sokrates
 64. Cubakrisen
 65. sionisme
 66. borderline personlighetsforstyrrelse
 67. tabell over store tall
 68. platetektonikk
 69. Berlinmuren
 70. samisk
 71. liberalisme
 72. islams fem søyler
 73. Jon Fosse
 74. sikhisme
 75. nasjonalromantikken
 76. NEWS (National Early Warning Score)
 77. samisk religion
 78. reformasjonen
 79. nasjonalisme
 80. Olav den hellige
 81. nevropati
 82. Odvar Nordli
 83. Ja, vi elsker dette landet
 84. den amerikanske uavhengighetskrigen
 85. Fosen-saken
 86. energi
 87. Alzheimers sykdom
 88. Midtøsten-konflikten
 89. katt
 90. Norges største byer
 91. Slaget om Narvik
 92. DNA
 93. Buddha
 94. Kristoffer Columbus
 95. Auschwitz
 96. imperialisme
 97. NATO
 98. Alexander Kielland-ulykken
 99. rasisme
 100. Gro Harlem Brundtland

Oppdateringsstatus og kvalitet

85 prosent av artiklene i SNL er blitt oppdatert de siste fire årene. I 2021 fullførte vi gjennomgangen av de uoppdaterte artiklene vi overtok fra papirleksikonet, et enormt prosjekt som tok flere år. Mange artikler vil nå ikke trenge oppdatering på mange år (typisk ordforklaringer og grunnleggende konsepter), mens andre krever oppdatering flere ganger i året.

20 739 artikler (11 %) er merket med at de trenger gjennomgang. Dette er altså artikler vi ikke er fornøyde med av ulike grunner: De kan være utdaterte, for korte, inneholde feil, eller er artikler vi har høyere ambisjoner for. Når én av disse artiklene er fikset, oppdager vi som regel andre artikler som ikke er gode nok; så antall artikler som trenger gjennomgang pleier å ligge relativt konstant rundt 10 %.